لیست قیمت بدنه شرکتی پراید

18:52 1400/07/19 | یدک بازار

بدنه شرکتی 

 

درب موتور تیبا قیمت ۱۲۰۰/۰۰۰

 

درب موتور ساینا ۸۵۰/۰۰۰

 

گلگیر جلو صبا ۲۶۵/۰۰۰

 

سینی شاسی کامل ۷۲۰/۰۰۰

 

سینی جلو صبا ۴۳۰/۰۰۰

 

سینی جلو ۱۳۲ ۴۴۰/۰۰۰

 

دیواره پراید ۱۳۱ ۸۵۰/۰۰۰

 

گلگیر عقب وانت ۴۵۰/۰۰۰

 

دیواره تیبا ۹۵۰/۰۰۰

 

دیواره صبا ۱۶۰۰/۰۰۰

 

درب صندوق ۱۳۲ ۸۵۰/۰۰۰

 

درب صندوق صبا ۹۵۰/۰۰۰

 

درب صندوق تیبا یک ۱۳۰۰/۰۰۰

 

درب صندوق تیبا دو ۱۳۰۰/۰۰۰

 

درب صندوق ساینا ۱۲۰۰/۰۰۰

 

درب جلو تیبا ۱۸۰۰/۰۰۰

 

درب عقب تیبا ۱۶۰۰/۰۰۰

 

درب جلو پراید ست ۲۱۰۰/۰۰۰

 

درب عقب پراید ست ۱۸۰۰/۰۰۰

 

رویه درب جلو ۲۵۰/۰۰۰

 

سینی جا چراغی جلو ۸۰/۰۰۰

 

سینی جا چراغی عقب ۹۵/۰۰۰

 

ابرویی عقب ۲۶/۰۰۰

 

رینگ چرخ پراید ۲۲۰/۰۰۰

 

رینگ چرخ تیبا ۲۴۰/۰۰۰

 

رام زیر موتور ۱۹۵/۰۰۰

 

سقف صبا ۸۷۰/۰۰۰

 

سقف ۱۱۱ ۸۵۰/۰۰۰

 

گلگیر جلو تیبا ۴۳۰/۰۰۰

 

گلگیر جلو ساینا ۴۳۰/۰۰۰

 

گلگیر جلو ۹۰ ال ۷۵۰/۰۰۰