لیست قیمت امیرنیا

19:09 1400/07/19 | یدک بازار

اجناس امیرنیا به موجودی اضافه شد

 

طبق پراید بوش فلزی قیمت ۱۴۹۵/۰۰

 

طبق پراید بوش پلاستیک قیمت ۱۴۵/۰۰۰

 

طبق ۲۰۶ ۴۵۸/۰۰۰

 

طبق ال۹۰ ۲۷۰/۰۰۰

 

طبق تیبا ۲۳۰/۰۰۰

 

سیبک فرمان پراید ۵۲/۰۰۰

 

سیبک فرمان تیبا ۵۶/۰۰۰

 

سیبک فرمان ۲۰۶ ۷۰/۰۰۰

 

سیبک فرمان ۴۰۵ ۸۴/۰۰۰

 

سیبک فرمان ال۹۰ ۹۹/۰۰۰

 

سیبک زیر کمک ۴۰۵ ۵۵۵/۰۰

 

سیبک زیر کمک ال۹۰ ۶۲/۰۰۰

 

سیبک قرقری ال۹۰ ۶۵۵/۰۰

 

سیبک قرقری ۴۰۵ ۶۷۵/۰۰

 

میل موجگیر تیبا دوسر سیبک ۸۴/۰۰۰

 

بوش طبق لبه دار ۴۰۵ ۲۸۵/۰۰

 

بوش طبق جناقی ۴۰۵ ۵۹/۰۰۰

 

توپی سرکمک ۴۰۵ قدیم ۵۵۵/۰۰

 

توپی سرکمک ۴۰۵ جدید ۱۲۴/۰۰۰

 

دسته موتور دوسر پیچ ۸۵/۰۰۰

 

دسته موتور گرد ۴۷/۰۰۰

 

کله پلوس ۲۰ معمولی ۳۰۵/۰۰۰

 

کله پلوس ۲۰ ای بی اس ۳۴۲/۰۰۰

 

کله پلوس ۲۲ خار پژو ۳۸۵/۰۰۰