لیست قیمت amt

 

واشرسر سیلندرپراید

47.500

✅واشرسرسیلندر پیکان

51.000

✅پمپ شیشه شور سیم بلند

40.500

✅پمپ شیشه شور سیم کوتاه

37.500

✅پمپ شیشه شور بیسیم

37.500

✅پمپ شیشه شور206

40.000

✅ آفتامات چراغ

52.000

✅آفتامات 4فیش

20.000

✅ آفتامات 5فیش

21.000

✅مقاومت فن پراید پژو

23.000

✅آفتامات زغالدارپیکان

54.000

✅آفتامات آردی

64.000

✅آفتامات پراید دومدل

71.000

✅سنسورکیلومترمشکی/پژوسفید

39.500

✅سنسورکیلومترپرایدقدیم

29.500

✅سنسور کیلومتر مگنتی

38.500

✅دسته راهنما پیکان قدیم

170.000

✅دسته برف پاککن سمند

150.000

✅دسته راهنماسمند

150.000

✅جعبه فیوز پیکان

120.000