لامپ لیتک

00:25 1400/07/24 | یدک بازار

فروش ویژه لامپ های لی تک با کیفیت عالی و قیمت رقابتی

⭕️لامپ ۲ خار ۱۰۰/۹۰

🔺لامپ ۲ خار ۶۰/۵۵

🔻لامپ ۳ خار ۱۰۰/۹۰

🔴لامپ ۳ خار ۶۰/۵۵

🔺لامپ بی سیم ۱۰۰/۹۰

🔻لامپ بی سیم ۶۰/۵۵

⭕️لامپ سیم دار ۱۰۰/۹۰

🔺لامپ سیم دار ۶۰/۵۵

💯لامپ ۱ کنتاک

🔺لامپ ۲ کنتاک

🔻لامپ ۱ کنتاک خار مساوی

🔺لامپ ۲ کنتاک خار نا مساوی

💯لامپ آریایی

💯لامپ آریایی ۱ کنتاک

❌لامپ آریایی ۲ کنتاک

🔻لامپ اچ ۸

🔻لامپ اچ ۱۱