قیمت تسمه دینام ۴۰۵

19:49 1400/08/04 | یدک بازار

 

کیت کلاچ پری دمپر ۴۰۵ شایان

۸۹۰۰۰۰۰ ریال

 

کیت کلاچ ۴۰۵ شایان پلاس

۱۰۳۰۰۰۰۰ ریال

 

کیت کلاچ ساینا بهینه شایان

۹۳۰۰۰۰۰ ریال

 

کیت کلاچ طرح سکو پراید شایان

۵۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

ساچمه ریز گیربکس پیکان

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

ساچمه درشت گیربکس پیکان

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ شرکتی

۴۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

درب سوپاپ ۴۰۵ مژده وصل

۳۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

درب سوپاپ فلزی ۴۰۵

۴۸۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

سه شاخ پلوس ۲۲ خار ۴۰۵ عظام

۹۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

تسمه دینام ۴۰۵ شرکتی

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

فولی هرزگرد ۴۰۵ شرکتی

۶۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

تسمه تایم ۴۰۵ شرکتی (دایکو)

۲۳۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵ شرکتی

۲۷۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۰۴ ( @ )

 

کمک جلو پیکان عظام 

۴۵۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )